Search

Broadband Antennas

806-960/1710-2500 MHz • V-POL Panel Antennas

Model Frequency(MHZ) Gain(dBi) Beamwidth(°) Polarization Page

AMS8/21-3V

824-960/1710-2200

3

H360, V52

V

Broadband K-01

AMS9/21-2.5V

890-960/1710-2170

2.5

H360, V52

V

Broadband K-02

AMS9/21-2.5V(01)

890-960/1710-2170

2.5

H360, V52

V

Broadband K-03

AMS9/21-3V

890-960/1710-2170

3

H360, V52

V

Broadband K-04

806-960/1710-2500 MHz  • V-POL Panel Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/25-8-90V

806-960/1710-2500

8

H90, V55

V

Broadband K-05

AMS8/25-8-90V(01)

806-960/1710-2500

8

H90, V55

V

Broadband K-06

806-960/1710-2500 MHz  • V-POL Ceiling Mount Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/25-3V

806-960/1710-2500

3

H360, V68

V

Broadband K-07

AMS8/25-3V(01) 806-960/1710-2500 3 H360, V68

V

Broadband K-08

806-960/1710-2500 MHz  • H-POL or V-POL Yagi Antenna with Radome

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/25-9-9C(01)

806-960/1710-2500

9

H65, V55

H or V

Broadband K-09

790-960/1710-2700  MHz  • V-POL Panel Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/27-7-90V

790-960/1710-2700

7

H90, V55

V

Broadband K-10

806-960/1710-2700 MHz • V-POL Ceiling Mount Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/27-3V

806-960/1710-2700

3

H360, V68

V

Broadband K-11

806-960/1710-2700 MHz • H-POL or V-POL Yagi Antenna with Radome

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS8/27-11-9C

806-960/1710-2700

11

H65, V55

H Or V

Broadband K-12

2400-2500/5150-5850 MHz • V-POL Panel Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS24/58-13-40V

2400-2500/5150-5850

13

H40, V35

V

Broadband K-13

2400-2500/5150-5850 MHz  • -POL Ceiling Mount Antenna

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

Beamwidth(°)

Polarization

Page

AMS24/58-3V

2300-2600/4900-5850

3

H360, V51

V

Broadband K-14

AMS24/58-3V-3N

2400-2500/5150-5850

3

H360, V56

V

Broadband K-15

AMS24/58-3V-6N

2400-2500/5150-5850

3

H360, V56

V

Broadband K-16

806-960/1710-2500 MHz • V-POL Panel Antennas

Model

Frequency(MHZ)

Gain(dBi)

BeamwidthrJ

Polarization

Page

AMS24/57-2VB

2400 2500/5150-5 850

3

H360, V52

V

Broadband K-17

AMS24/57-3V

2400 2500/5 725-5 850

2.5

H360, V52

V

Broadband K-18